This Download page is only for people in Iran. Others who live outside Iran, can order our films with a better quality, through www.Hovsepian.com 

این صفحه فقط برای آنانی است که در ایران زندگی می کنند.  ساکنین خارج از کشور می توانند از طریق وب سایت

این فیلم‌ها را سفارش دهند. با تشکر از توجه شما www.Hovsepian.com

دعای ما این است که این فیلم باعث برکت شما شود.
سازمان خدماتی هوسپیان


طریقه دانلود فیلم :
Right click and Save
 

فرجام
Movie / Farsi / 62min. / format= MP4

Download-part 1   (486mb)
Download-part 2   (470mb)

Right click and Save


-----------------------------------------------------------------------------------------

نامه‌ا‌ی از زندان
Music video / Farsi / 6min. / format= MP4

Download  (614mb)

Right click and Save


-----------------------------------------------------------------------------------------

فریادی از ایران
Documentary / Farsi / 53min. / format= MP4

Download-part 1   (187mb)
Download-part 2   (173mb)

Right click and Save

 

هدایای ویژه

نگاهی عمیق تر به زندگی کشیش هایک
Farsi / 15min. / format= MP4

Download    (89mb)

Right click and Save

 

نگاهی به سرودهای کشیش هایک
Farsi / 5min. / format= MP4

Download   (27mb)

Right click and Save

 

میزگردی با خانواده کشیش هایک
Farsi / 15min. /  format= MP4

Download   (124mb)

Right click and Save

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

آهنگ  غربت
Farsi / 105 min.

Download-part 1   (260mb)
Download-part 2   (357mb)
Download-part 3   (373mb)

Right click and Save